Projectile motion, range, time, velocity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion, range, time, velocity
Mô tả This experiment is about the projectile motion to verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion. And to study the relationship between the angle of the projectile and its angle.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mouza Jamal Alnuaimi
Trường / Tổ chức Mouza Jamal Alnuaimi
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020