Force and Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Acceleration
Mô tả Objectives on Newton's Second Law, anf Net Forces
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force Forces Net Force Acceleration Newton's Second Law
Mô phỏng Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Wafa Hajooni
Trường / Tổ chức Sharjah University
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020