Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả This Activity is about Linear momentum, it has an explanation about the conservation of momentum in the inelastic collision, and why the kinetic energy is not conserved.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation Principle, Kinetic Energy., Linear Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Mostafa Hassan Mohammed Elmallah
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020