Vector Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Vector Addition
Mô tả In this worksheet, you are going to solve some problems in vector addition using PHET simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, add, adding, addition, physics, vector
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả abdulla esmail
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020