Projectile Motion (Lab Report)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion (Lab Report)
Mô tả LABORATORY EXPERIMENTS IN PHYSICS (1) Projectile Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá -Projectile Motion (Lab Report)
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả ali alghfeli
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 27/11/2020
Ngày cập nhật 27/11/2020