motion along straight line with constant speed


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề motion along straight line with constant speed
Mô tả This experiment is talking about forces in one dimensions , we are going to calculate , values of the position vs time graph and also the average speed , and the accuracy .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forces in one dimension
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Aisha Almulla
Trường / Tổ chức Tahani Sarayreh
Ngày đăng ký 26/11/2020
Ngày cập nhật 26/11/2020