Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả The following activity revolves around 'Projectile Motion', it requires the student to use the projectile motion simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá High school, Physics Lab, Projectile Motion, University Intro
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Suha AlHadha
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020