Conservation of linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of linear momentum
Mô tả it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Elastic, collisions, inelastic
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Saeed Almulla
Trường / Tổ chức Mohammed A Mansour
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020