Conservation of linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of linear momentum
Mô tả it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Elastic, collisions, inelastic
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Saeed Almulla
Email liên lạc U20101635@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức Mohammed A Mansour
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020