Projectile worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile worksheet
Mô tả Calculating the distance of projectile motion and to also study the relationship between projectile motion and air resistance,
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distance, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Majed Mansoor Al Hashimi
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020