Linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Linear momentum
Mô tả - How linear momentum is conserved. - The types of collisions.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, conservation, kinematics, linear, momentum, physics
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Mohamed Yaseen Alwattar
Email liên lạc U20101724@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020