Linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Linear momentum
Mô tả - How linear momentum is conserved. - The types of collisions.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, conservation, kinematics, linear, momentum, physics
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Mohamed Yaseen Alwattar
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020