(Lab Report


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề (Lab Report
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion (Lab Report)
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng.


Tác giả ali alghfeli
Trường / Tổ chức our doctor
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020