Friction Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction Experiment
Mô tả This experiment will help you understand how friction force cause a material to heat up.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction / resistance / physics
Mô phỏng Ma sát


Tác giả Noora Farooq
Trường / Tổ chức sharjah university
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020