Hook's law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hook's law
Mô tả A worksheet about Hooke's law, that discuss the force and energy
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hook's law, energy, force
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Moza Alteneiji
Trường / Tổ chức University
Ngày đăng ký 19/11/2020
Ngày cập nhật 19/11/2020