Combination Gas Law- Student Inquiry Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Combination Gas Law- Student Inquiry Activity
Mô tả Students explore the combination gas law and develop both written and visual models to explain gas behavior.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Combination Gas Law Inquiry
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Eric Witzel
Trường / Tổ chức Severn School
Ngày đăng ký 16/11/2020
Ngày cập nhật 16/11/2020