Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)
Mô tả The students will study the law of conservation of mechanical energy. They will collect data for potential and kinetic energy in the absence of non-conservative forces(friction) and then verify the conservation of mechanical energy laws.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Mechanical Energy, Friction, Lab Report, conservative force, non-conservative force
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Ahmed S. Mahil, Dr.Mohammed Mansour
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 14/11/2020
Ngày cập nhật 26/11/2020