projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả Projectile Motion Work Sheet Includes the questions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, motion, projectile, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Adnan Jabari
Trường / Tổ chức sharjah university
Ngày đăng ký 09/11/2020
Ngày cập nhật 09/11/2020