projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả : To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, horizontal velocity, vertical velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả abdulla faihan
Trường / Tổ chức University pf sharjah
Ngày đăng ký 06/11/2020
Ngày cập nhật 06/11/2020