Motions Air resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Motions Air resistance
Mô tả it describe and practice student how to know the effect of air resistance
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá the stronghold
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả zuhair M Z Abdalmenem
Trường / Tổ chức Zuhair
Ngày đăng ký 04/10/2020
Ngày cập nhật 05/10/2020