projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this project is a lab report that discusses about projectile motion and it shows the time of flight of a horizontal projectile and it is independent of its initial speed and it verifies the concept that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distance, horizontal motion, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả yousef faisal
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 04/10/2020
Ngày cập nhật 04/10/2020