Explorando la Gravedad A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Explorando la Gravedad
Mô tả Laboratorio introductorio que explora cómo la gravedad es una fuerza que depende de la masa y la distancia. Incluye notas del maestro y hoja de actividades para estudiante.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá dependiente, fuerza, gravedad, independiente
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein and Trish Loeblein (Traducción de Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@colorado.edu
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 02/10/2020
Ngày cập nhật 22/07/2021