Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả The worksheet focuses on the time of flight and range of an object when fired at a set speed with or without the air resistance.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Advanced
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Air resistance, Projectile motion, Time of flight
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Husain Baljeek
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 02/10/2020
Ngày cập nhật 02/10/2020