Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả This Worksheet Helps students to get the concept and to have a better understanding of projectile motion, and to Apply the principles of independence of motion to solve projectile motion problems.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion, Projectile., free fall
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Mohammed Hasan Hamid
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 27/09/2020
Ngày cập nhật 27/09/2020