Vector Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vector Addition
Mô tả Students use the simulation to see how vectors can be added visually.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Victor Addition, Victors
Mô phỏng Cộng Vector


Tác giả Abdullah Monif Assker
Trường / Tổ chức Sharjah University
Ngày đăng ký 25/09/2020
Ngày cập nhật 27/09/2020