Laboratorio Pendulo Simple


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio Pendulo Simple
Mô tả Determinar las características que intervienen en la oscilación del péndulo.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Gravedad, Longitud, Oscilacion, Periodo
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Edwin Ramirez Martinez
Trường / Tổ chức Edwin Ramirez
Ngày đăng ký 29/08/2020
Ngày cập nhật 29/08/2020