Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.
Mô tả L'attività guida gli alunni alla costruzione virtuale di circuiti, in serie o in parallelo, inserendo batterie, cavi, utilizzatori, isolanti o conduttori. Si misura l'intensità della corrente, si apre e chiude il circuito. Si osserva la variazione di intensità di corrente al variare delle batterie e/o degli utilizzatori oppure aggiungendo isolanti o conduttori. Si sperimenta un corto circuito.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá Circuito, ampere, amperometro, conduttori, isolanti, parallelo, serie, tensione, volt, voltmetro
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Alessandra De Conti
Trường / Tổ chức IC Gattatico-Campegine RE Italy
Ngày đăng ký 20/08/2020
Ngày cập nhật 20/08/2020