It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules
Mô tả This activity allows students to discover the behavior of lone pair electrons, using actual measured bond angles, and how they are placed on the structure depending on the geometry. This leads to the distortion of the ideal geometry. Molecular polarity is then determined and the dipole moment is discussed.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond angles, distortion, guided inquiry, lone pair electrons, molecular geometry
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Scott Sinex
Trường / Tổ chức Prince George's Community College
Ngày đăng ký 29/07/2020
Ngày cập nhật 29/07/2020