Newton's 1st & 2nd Laws


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Newton's 1st & 2nd Laws
Mô tả Students worksheet & KEY focusing on Newton's 1st & 2nd Laws of Motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, forces, inertia, mass, motion, newton's laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả JanaLee Moses
Trường / Tổ chức Granite School District
Ngày đăng ký 16/06/2020
Ngày cập nhật 16/06/2020