motion along straight line with constant acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề motion along straight line with constant acceleration
Mô tả in this experiment we are will study 1. motion with uniform acceleration. 2. Study the free fall motion as example for uniformly accelerated motion. 3. Learn to analyze graphical results.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant acceleration, free fall, one dimensional motion, uniform acceleration.
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Tahani Sarayreh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 04/06/2020
Ngày cập nhật 04/06/2020