Forces at equilibrium


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces at equilibrium
Mô tả The student will act on an object by two forces and then find their resultant using trial and error method, then the student will act by three forces and then find their resultant. the student will use analytical and graphical methods and then do comparison.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equilibriant force, equilibrium. resultant force, forces
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 04/06/2020
Ngày cập nhật 04/06/2020