Ohm's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law
Mô tả In this experiment the student will verify Ohm's Law by studying the relationship between the electric current passing through a resistance and the potential difference across it. Also by using Ohm's law student can find the equivalent resistance of the different combinations of resistors. Then student can distinguish between the Ohmic resistor and the non‐Ohmic resistor.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ammeter, Ohm's Law, Resistor, Rheostat - Variable Resistor, Voltmeter
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Omar Adwan
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 02/06/2020
Ngày cập nhật 02/06/2020