collision in one and two dimensions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề collision in one and two dimensions
Mô tả The student will do the collision experiment, elastic and inelastic and then verify the law of conservation of momentum and the conservation of kinetic energy,for both collision in one dimension and collision in two dimensions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, conservation of momentum, elastic, inelastic, kinetic energy
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 20/05/2020
Ngày cập nhật 20/05/2020