Conservation of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Mechanical Energy
Mô tả The student will study the law of conservation of mechanical energy. He/she will collect many data for potential energy and kinetic energy in the absence of non conservative forces and then verify the low of conservation of mechanical energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Mechanical energy, Potential energy, kinetic Energy, non conservative force
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 19/05/2020
Ngày cập nhật 19/05/2020