https://youtu.be/B4_UEJzch3o


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề https://youtu.be/B4_UEJzch3o
Mô tả Simulation of Boyle, Charles and Gay-Lussac experiments to deduce the ideal gas laws. Experiment in 9 video lessons with spreadsheet for training.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá ideal gas. gas law. clapeyron equation. state functions
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Marcos aurélio Silva
Trường / Tổ chức IF BAIANO
Ngày đăng ký 15/05/2020
Ngày cập nhật 18/05/2020