Balancing torques & Finding unknown masses


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing torques & Finding unknown masses
Mô tả Practice calculation clockwise, counterclockwise and net torque on a system. Find unknown mass by balancing torques.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balance, clockwise, counterclockwise, torque, unknown mass
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Arooj Mukarram
Trường / Tổ chức The Prairie School
Ngày đăng ký 05/04/2020
Ngày cập nhật 05/04/2020