Ohm's Law Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Ohm's Law Remote Lab
Mô tả This lab is designed for remote learning. There is a link to the Google doc version in the header. Learning Goals • As you change the value of the battery voltage, how does this change the current through the circuit and the resistance of the resistor? If the current or resistance remains constant, why do you think? • As you change the value of the resistance of the resistor, how does this change the current through the circuit and the battery voltage? If the current or voltage remains constant, why do you think? Use understanding to make predictions about a circuit with lights and batteries.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC, circuit, current, inquiry, ohm, remote, resistance, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Định luật Ohm


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 01/04/2020
Ngày cập nhật 06/04/2020