Simple WS with Energy Forms & Changes pHet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple WS with Energy Forms & Changes pHet
Mô tả Basic worksheet to guide students through the Energy forms pHet and some of the transfers that occur. Students can use this with very little teacher intervention. It was designed for a distance learning scenario.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, transfers
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Casie Bullock
Trường / Tổ chức Colegio Nueva Granada
Ngày đăng ký 25/03/2020
Ngày cập nhật 25/03/2020