Introduction to Molarity and Dilutions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Molarity and Dilutions
Mô tả A guided inquiry lab using the Molarity (HTML5) simulation to introduce students to the concept of molarity, calculating molarity, understanding and calculating dilution and recognizing saturated solutions
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dilution, molarity, solutions
Mô phỏng Nồng độ Mol (HTML5)


Tác giả Christopher Becke
Trường / Tổ chức Warhill High School
Ngày đăng ký 03/03/2020
Ngày cập nhật 03/03/2020