Exploring the Behavior of Gases


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring the Behavior of Gases
Mô tả Modified worksheet based on worksheet submitted by Patrick Kalmi on this website
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pressure, Temperature, Volume
Mô phỏng Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Suchetha Srikanthan
Trường / Tổ chức Bentley School
Ngày đăng ký 29/02/2020
Ngày cập nhật 29/02/2020