energy systems phet worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề energy systems phet worksheet
Mô tả This worksheet is meant to complement the American Modeling Teacher's Association Physical Science unit on energy (their first qualitative unit on energy, compared to the later quantitative unit on energy). I use it between systems schema and energy pie charts. Before this worksheet, students collectively generate a list of types of energy, and we refine them into formal definitions. Then we do this simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forms of energy, systems
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả DOROTHY SILVERMAN
Trường / Tổ chức urbana high school
Ngày đăng ký 07/02/2020
Ngày cập nhật 07/02/2020