Kinetic, Potential and Total Energy: Claim, Evidence, Reasoning


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic, Potential and Total Energy: Claim, Evidence, Reasoning
Mô tả This activity helps students understand the relationship between kinetic energy, potential energy, and total energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá CER, KE, PE, Transformation of KE and PE, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Ann Baxley
Trường / Tổ chức Walton High School
Ngày đăng ký 10/01/2020
Ngày cập nhật 10/01/2020