PHET Motion & Friction Sim Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PHET Motion & Friction Sim Lab
Mô tả Uses PHET force & motion basics "motion" and "friction" sections. Involves calculation, graphing, data collection, and writing. No lab equipment required. Designed to use google forms to collect written lab questions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, graphing motion, motion, newton's laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả James Kane
Email liên lạc stingraiders@gmail.com
Trường / Tổ chức Dekalb PATH Academy
Ngày đăng ký 15/12/2019
Ngày cập nhật 15/12/2019