Pràctica llei d'Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pràctica llei d'Ohm
Mô tả Pràctica llei d'Ohm on aplicar competències bàsiques de representació gràfica i interpretació.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá Ohm
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Nil Toro
Email liên lạc niltoro@santgervasi.org
Trường / Tổ chức Escola Sant Gervasi
Ngày đăng ký 03/12/2019
Ngày cập nhật 03/12/2019