Associação e Representação de Frações (Igualdade)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Associação e Representação de Frações (Igualdade)
Mô tả Plano de aula desenvolvido para disciplina de pós-graduação
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Associação, Igualdade de Frações, Matemática, Representação
Mô phỏng Phân số: đẳng thức (HTML5)


Tác giả Andrea Ramos; Isadora Siqueira; Leidiane Peixoto; Lilian Silva; Maitê Vitorino e Nayara Voigt.
Email liên lạc isa@univali.br
Trường / Tổ chức UNIVALI
Ngày đăng ký 23/10/2019
Ngày cập nhật 23/10/2019