Projectile Motion Simulator


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Simulator
Mô tả The activity allows students to explore projectile motion and solve some basic problems. The lab was written for conceptual physics with minimal math.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 18/10/2019
Ngày cập nhật 18/10/2019