Student Guide for PhET - Gas Properties in html5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - Gas Properties in html5
Mô tả I just have a guide for the Ideal Gas Law. I have not created sheets for the "Explore", "Energy" or "Diffusion" sections
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ideal Gas Law
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 20/09/2019
Ngày cập nhật 20/09/2019