Exploring Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equations
Mô tả Students use properties of equality and order of operations to write and solve linear equations in one variable
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equations, linear, multi-step
Mô phỏng Đẳng thức (HTML5)


Tác giả Akili Obika
Trường / Tổ chức Boulder High School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019