Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Força, aceleração, massa, velocidade
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Cremilson Souza
Email liên lạc cremilson33@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 20/05/2019
Ngày cập nhật 20/05/2019