Dinámica de Fluidos.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Dinámica de Fluidos.
Mô tả En esta práctica se trabajará la presión absoluta y manómetrica, también busca establecer la ecuación de continuidad, Bernoulli y Torricelli.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Bernoulli, Presión absoluta, Torricelli, caudal, continuidad, presión manometrica
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Mario Platero
Trường / Tổ chức Universidad Politécnica de El Salvador
Ngày đăng ký 13/05/2019
Ngày cập nhật 13/05/2019