Waves on a string


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a string
Mô tả The first experiment calculates the speed of a wave. The second part has the student calculate frequencies that will generate standing waves of specific harmonics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Speed of Waves, Standing Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Jason Mcclurg
Trường / Tổ chức Rio Mesa HS
Ngày đăng ký 27/03/2019
Ngày cập nhật 27/03/2019