Flow Chart Lab - Energy Forms and Changes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flow Chart Lab - Energy Forms and Changes
Mô tả Assign this Google Doc for students to draw their own energy flow charts using the simulation. https://tinyurl.com/FlowChartLab
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Energy Transformations, Flow Chart, Visual Aide
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả David Uhrich
Email liên lạc duhrich@ocsdnj.org
Trường / Tổ chức Ocean City High School
Ngày đăng ký 26/02/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019